Inför Vita Jobb-modellen i Gnosjö!

Nu är det hög tid att lära av misstagen, efter att patientsäkerheten hotats måste vi agera.

Risken att offentliga medel används för social dumping har dessutom ökat.
Det strider mot den svenska modellen. En modell som tjänat landet väl och som vi Socialdemokrater vill utveckla.
En modell som säkrar justa villkor, delaktighet och påverkansmöjligheter.

Även arbetsgivarorganisationen Almega ser i huvudsak positivt på Vita Jobb-modellen.
Idag är det så att en majoritet av Almegas medlemsföretag bojkottar offentliga upphandlingar.
Orsaken är just att kommunala upphandlingar oftast fokuserar på pris och saknar krav på kvalitet, arbetsmiljö och uppföljning.

Det handlar om tydlighet i styrning och ledning.

Vi kan välja en av två vägar för att komma tillrätta med bristerna som uppdagats nyligen med anlitandet av ett bemanningsföretag som hyr ut utländsk personal via ett utländskt bolag.

Det ena är att förändra i delegationsordningen så att samtliga avtal med bemanningsföretag ska tecknas av politikerna. Det vore olyckligt, det vore att misstro våra tjänstemän

Eller

så skapar vi trygghet för våra tjänstemän som tecknar avtal genom att vi politiker gör det vi är valda för att göra: Tydligt tala om vad vi vill ska gälla i Gnosjö kommun.

För att säkerställa kvalitén i våra verksamheter anser vi att Gnosjö kommun ska vid all upphandling av tjänster tillämpa Vita-jobb modellen

Vita jobb är en upphandlingsmodell som kan användas vid tjänsteupphandlingar i stat, kommuner och landsting.

Modellen bygger på fyra grundpelare som alla anbudsgivande företag måste underordna sig:

  • Företagen måste erbjuda sina anställda kollektivavtalsenliga villkor utifrån de begränsningar som Lavallagen anger.
  • Underentreprenörer omfattas av samma regler och att huvudentreprenören ansvarar för att underentreprenörer följer dem.
  • Uppenbara brott mot reglerna leder till uppsägning av avtalet samt eventuellt skadeståndsanspråk.
  • Företaget förbinder sig att visa relevanta handlingar för de kontrollanter som kommunen väljer att anlita. Även underentreprenörer kan kontrolleras.

Därför yrkar vi Socialdemokrater i Gnosjö kommun på:

Att Gnosjö kommun inför Vita jobb-modellen vid all upphandling av tjänster

Att förvaltningscheferna utbildas i LOU och tillämpning av Vita jobb modellen

Att kommunstyrelsen tillsammans med arbetstagarorganisationerna får i uppdrag att kontrollera efterlevnaden av avtalen som ingås.

 

För den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Markus Kauppinen

facebook Twitter Email