En biståndsfråga

Många har nog hört nyheten i början av 2024 att en utav våra äldre medborgare blev utan matleverans, och det kom till vår kännedom att detta orsakar oro bland våra kommuninvånare.

Den 25:e Mars ställde därför Socialdemokraterna en fråga på Gnosjö Kommunfullmäktige till Kommunstyrelsens Ordförande, Christine Hästmark.

Till svar fick våra ledamöter följande skrift:

Svar på socialdemokraternas fråga angående
biståndshandläggning för äldre i kommunen

Ett enigt kommunfullmäktige antog en revidering av riktlinjer för biståndshandläggning i
augusti 2023. Dessa riktlinjer ska följas upp i augusti 2024.
Jag kan inte kommentera enskilda ärenden men är trygg i att biståndshandläggarna följer de
riktlinjer som vi i enighet beslutat om.
Gnosjö kommun har historiskt varit generösa i biståndsbedömningen. Verksamheten övergår
mer och mer till ett salutogent arbetssätt. Att brukarna får fortsätta göra det de kan själva,
frigör resurser till de som verkligen behöver insatser samtidigt som brukaren allt längre
behåller sin självständighet och inflytande över sin livssituation. Att frigöra resurser, både
ekonomiska och personella är nödvändigt då det blir allt fler äldre som behöver insatser i
hemmet.
Riktlinjer är just riktlinjer och man gör alltid en individuell bedömning. Invånarna har alltid
rätt att överklaga beslut till förvaltningsrätten och i de flesta fall som överklagats har det visat
sig att kommunen gjort rätt bedömning.
Kristine Hästmark
Kommunstyrelsens ordf.

Och det var för oss ett tråkigt svar att få. För vi ser inte att svaret från kommunstyrelsens ordförande Kristin Hästmark, att jämställa med kommunens socialnämndsordförande, kan lugna våra äldres oro och upplevelse av otrygghet. Inte heller är det troligt att det kommer frigöra några resurser då hemtjänsten och socialtjänstens budget är lägre än de faktiska utgifterna. Gällande lagstiftning är klar på att brukare ska ges en skälig levnadsnivå, dvs de mest basala behoven och inte att förväxlas med en god levnadsnivå vilket lagen inte kräver.

Krasst lär det bli mindre insatser och mindre resurser som ska fördelas på färre personer. Detta framfördes också på kommunfullmäktigemötet.

Kommunstyrelseordförandens svar till detta var att påpeka att vi har en hemtjänst som är som sagt landets bästa, och den dyraste hemtjänsten i Sverige som man nu anser att man inte har råd med.
Hur detta svar ska ge våra äldre tilltroende till kommunens serviceförmåga och omsorgspersonal kan vi endast spå i.

Webbsändningen går att se på kommunens hemsida, här: Gnosjö kommuns videosändningar (screen9.tv)

facebook Twitter Email