Reservation Budget 2014

Skriftlig reservation till kommunfullmäktiges beslut 2013-11-18, Ärende med diarienummer 2013-0347 beslut om Budget 2014

Vi reserverar oss härmed till förmån för vårt eget yrkande om att anta Socialdemokraternas rambudgetförslag.

Den nu antagna budgeten är underfinansierad enligt alliansen själva, de kunde inte precisera med hur mycket.

Enligt kommunallagen 8:e kapitlet 4:e paragrafen ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.

Det är anmärkningsvärt att alliansen återigen anser sig stå över kommunallagen.

Vi vill samtidigt rikta kritik emot hanterandet av MBL-informationen, vi anser att det är inte förenligt med beredningskravet i kommunallagen att vid sittande bord delge beslutsunderlag som det gjordes när detta ärende hanterades i kommunfullmäktige.

För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Markus Kauppinen

facebook Twitter Email