Reservation

Reservation mot beslut fattat av Kommunfullmäktige 2020-08-27;
Ärende nr 2 (Dnr 2020-0156)  Förfrågan om deltagande i upphandling av Personlig assistans

Den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen och Vänsterpartiet reserverar sig härmed mot beslutet ovan med följande motivering;

Kommunstyrelsen har inte verkställt återremissen som kommunfullmäktige beslutade om 2020-06-25; enligt kommunallagen kapitel 5 paragraf 50 är det de ledamöter som återremitterar ärendet som motiverar återremissen.

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagens kapitel 6 paragraf 4 bereda och verkställa kommunfullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsen inte bara kan, utan ska, bereda ärendet på nytt, om fullmäktige fattar beslut om återremiss. Regelverket om återremiss finns till för att skydda minoriteten i fullmäktige. Just detta regelverk har förändrats så att den minoritet som vill ha en återremiss har rätt att formulera motiveringen. ”Om majoriteten tillåts besluta om motiveringen kan syftet med hela institutet sättas ur spel. Majoriteten kan då besluta om urvattnade motiveringar eller motiveringar av helt annan karaktär än minoriteten hade tänkt. Det skulle göra återremissen meningslös” prop 2008/09:21) Det är helt uppenbart att lagstiftarens syfte med återremissen är att det ska göra skillnad och att kommunstyrelsen inte ska kunna bortse från den.

Argumentet om tid och pengar går emot lagstiftningen. I förarbetena till kommunallagen tydliggörs att lagstiftaren övervägt denna risk och funnit att rätten till återremiss väger tyngre.


Beslutet kommer att överklagas till förvaltningsrätten.

För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen     För Vänsterpartiet


Markus Kauppinen                                                           Anna-Karin Ramnemo

facebook Twitter Email