Rätten till heltid skall vara en självklarhet för anställda i Gnosjö kommun

Ofrivilligt deltidsarbete är en klassfråga. Kommuner är några av de största bovarna när det gäller att utnyttja deltidsanställningar. Bland Kommunals medlemmar i Sverige jobbar 48% deltid.

”Arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta har tillsammans med arbetstagarorganisationen Svenska kommunalarbetareförbundet (Kommunal) ett gemensamt intresse att minska deltidsarbetet. Parterna är överens om att förmågan att attrahera och rekrytera personal, liksom att motivera och utveckla redan anställda, har stor betydelse för verksamheternas effektivitet och kvalitet. Att erbjuda heltidsanställningar bidrar till att vara en attraktiv arbetsgivare.”
Citat ur Skls folder Heltid – en del av helheten

Trots att stora kraftansträngningar gjorts i avtalsförhandlingar för att i kollektivavtal komma till rätta med det ofrivilliga deltidsarbetet och timanställningar har inte särskilt mycket hänt. Detta är ett allvarligt problem, både för de enskilda kvinnorna som drabbas, för det är kvinnor i huvudsak, liksom för samhället och jämställdheten i stort. Ca: 300 personer av de anställda i Gnosjö kommun har någon form av deltid och många kämpar med otrygga timanställningar.

Denna påtvingade deltidsarbetslöshet gör att många söker fortlöpande nytt arbete vilket leder till onödigt omfattande personalomsättning. Kvinnor och ungdomar används alltför ofta som flexibilitetsbuffertar på kommunens arbetsplatser. De anlitas vid behov och vid arbetstoppar. Kvinnor får i högre grad, än män, deltids- och tidsbegränsade anställningar istället för fasta jobb. Detta tycker vi är fel. Vi, Socialdemokrater i Gnosjö kommun, vill ge våra anställda makt över sin egen arbetstid samtidigt som vill vi behålla rätten att välja en deltidsanställning om man så vill men utgångspunkten vid anställningar ska alltid vara heltid.

Med hänvisning till ovanstående hemställer vi att Gnosjö kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag:

att tillsätta en arbetsgrupp där arbetstagarorganisationerna ingår för att ta fram en handlingsplan för hur heltid kan införas som norm i Gnosjö kommun.
För Socialdemokraterna i Gnosjö

Camilla Karlsson                                                       Kari Parman                                  Markus Kauppinen

facebook Twitter Email