Motion: RÄTTVIS HANDEL OCH ETISKA KRAV I OFFENTLIG UPPHANDLING

RÄTTVIS HANDEL OCH ETISKA KRAV I OFFENTLIG UPPHANDLING 

Gnosjö kommun blev under 2008 för första gången diplomerad som Fairtrade City, och har sedan dess blivit omdiplomerade.

För att leva upp till och visa att vi menar allvar med denna utmärkelse är det dags att ta nästa steg.

Många av de varor som köps av den svenska offentliga sektorn har sitt ursprung på världsmarknaden, varav en del är producerade på ett sätt där mänskliga rättigheter och trygga arbets- och levnadsvillkor åsidosätts.

Genom att arbeta med upphandling baserad på principer om rättvis och etisk handel kan kommunen på ett strukturerat sätt arbeta för att motverka dessa missförhållanden.

EU:s upphandlingsregler finns i Sverige införlivade i Lagen om offentlig upphandling LOU, och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, LUF. Dessa är ramverk för den offentliga upphandlingen. Syftet med dessa bestämmelser är at säkra de fria varu- och tjänsterörelserna och den fria etableringsrätten.

Detta syfte ska uppnås genom att de upphandlande myndigheter håller sig till fem principer, som måste iakttas i all upphandling om inga uttryckliga undantag medges:

  • Icke –diskriminering
  • Likabehandling
  • Proportionalitet
  • Transparens
  • Ömsesidigt erkännande.

I det överordnade fördraget om EU:s funktionssätt ( EUF) finns exempel då undantag medges som exempelvis kan gälla krav på etiska och miljörelaterade produktionsprocesser, som då med fördel tas in i avtalen under särskilda kontraktsvillkor.

Vid upphandlingar av entreprenörer eller liknande situation, där arbetskraft från andra länder arbetar för kommunen eller dess upphandlande företag så gäller EU:s förordning 883/2004 (1408/71 ).

Tyvärr har det vid ett flertal fall här i Sverige skett att offentlig verksamhet på grund av okunskap inte följt dessa regler.

Detta leder till att Svenska seriösa företag inte konkurrerar på lika villkor vad gäller upphandlingar och på längre sikt riskerar att slås ut till förmån för oseriösa företag.

Vi föreslår därför att

Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att

 

  • Ta fram en policy för rättvis handel samt etiska krav för upphandling av varor och tjänster, samt att EU:s förordningar efterlevs när personal hyrs in vid exempelvis entreprenader.

För den socialdemokratiska gruppen

Annie Fredriksen                                                      Inga-Lill Andersson Hjelm

facebook Twitter Email