Motion om motioner… ja, tydligen behövs det!

Snabba på beredningen av inlämnade motioner.timesup

Vi ledamöter i Gnosjö kommunfullmäktige har en förmån att lägga fram förslag (motionera) till denna församling. Rätten att motionera styrs av kommunallagen, förslag oavsett innehåll och omfattning skall beredas av kommunstyrelsen om fullmäktige så ger uppdraget. Efter genomgång av motioner och deras handläggningstid kan vi konstatera att Gnosjö kommun inte följer kommunallagen avseende handläggningstid.

Kommunallagen 5:e kapitlet 33:e paragrafen :
33 § En motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att
 fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen
 eller medborgarförslaget väcktes.

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta
och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till
fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva

motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning. Lag (2002:249).”

I förteckningen över motioner som är mer än ett år gamla ser det ut så här:

(S) Motion om vikariepool inom vård & omsorg                     Dnr 2012-0087 – snart 4 år gammal
(S) Motion om inrättande av näringslivsbolag                         Dnr 2013-00162 – snart 3 år gammal
(S) Motion om rättvis handel och etiska krav
i offentlig upphandling                                                                Dnr 2013-00219 – snart 3 år gammal
(S) Motion om bostadsbyggande i Hillerstorp                         Dnr 2013-00346 – snart 3 år gammal
(S) Motion om framtidens skola                                                 Dnr 2014-00277 – snart 2 år gammal
(KD) Motion om fordonstvätt                                                      Dnr 2014-00806 – snart 2 år gammal

Förutom att Gnosjö kommun ska följa kommunallagen anser vi Socialdemokrater att kommunstyrelsen ska visa motionärerna respekt och bereda motionerna seriöst – i tid.

Därför yrkar vi Socialdemokrater i Gnosjö på

Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast bereda dessa motioner samt
att se över rutiner och reglementen så att detta inte upprepas i framtiden.

För den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Markus Kauppinen

facebook Twitter Email