Motion angående rätten att få åldras tillsammans

Motion angående rätten att få åldras tillsammans

För oss Socialdemokrater i Gnosjö kommun är det en självklarhet att äldre par som levt ihop länge inte ska behöva flytta isär bara för att hos en eller båda av dem uppstår ett ökat behov av vård och omsorg. För oss Socialdemokrater handlar det om att garantera livskvalitet och trygghet för de par som vill fortsätta att leva tillsammans.

Att kunna få bo tillsammans på äldre dagar då båda eller endast en make/maka eller sambo är i behov av bostad, vård- och omsorgsinsatser inom kommunens äldrevård exempelvis i ett särskilt boende, är en i lag fastställd rättighet.

Bestämmelserna om rätt att sammanbo gäller i alla särskilda boendeformer för personer 65 år eller äldre, enligt 5 kap. 5 § socialtjänstlagen, SoL. Det innebär att även särskilda boenden som är inriktade på personer med demenssjukdom eller andra särskilda boenden med speciell inriktning omfattas av bestämmelsen enligt 4 kap. 1 § c SoL.

Om båda makarna/samborna har behov av särskilt boende regleras parboendet i 2 kap 2 § Socialtjänstförordningen. I Socialtjänstförordningens 2 kap. 2 § framgår att: För det fall makar, sambor eller registrerade partner beviljas boende i en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen skall med skälig levnadsnivå förstås att båda bereds plats i samma boende, under förutsättning att makar, sambor eller registrerade partner  begär det.

Vi Socialdemokrater i Gnosjö kommun anser att det är oacceptabelt när kommunen inte uppfyller kraven i gällande lagstiftning. Utifrån bestämmelserna i SoL, som är en SKA-lag, inte en bör-lag,
är det kommunens skyldighet obeaktat vad det står i kommunens egna policy, att tillhandahålla särskilda boenden lämpliga för parboende.

Med anledning av ovanstående yrkar vi Socialdemokrater:

  • att Gnosjö kommunfullmäktige ger i uppdrag åt kommunstyrelsen att  utforma en
    kommunal omsorgsgaranti, som ger äldre människor rätt till att bo ihop på ålderns höst,
    i enlighet med gällande lagstiftning.

För Socialdemokraterna                                                       Gnosjö 20200908

Kari Parman                         Jörgen Johansson                             Oscar Parman

facebook Twitter Email