Interpellation angående budgetuppföljning och redovisning till kommunfullmäktige

Vi Socialdemokrater är fortsatt djupt oroade över bristen på ordning och reda. Vi får signaler om skenande kostnader framförallt inom socialförvaltningens område.

Kommunfullmäktige har i full enighet antagit ett dokument som heter Strategiskt styrdokument för Gnosjö kommun, i den står att läsa bland annat följande:

”Vid befarad budgetavvikelse (underskott) skall , av respektive utskott, fastställd åtgärdsplan lämnas skriftligen till KF. Observera att ett äskande om tilläggsmedel ej är att jämställa med åtgärdsplan.

Mindre budgetuppföljningar görs efter mars, april, maj, juni, september, oktober och november. Efter sju månader görs ett delårsbokslut och slutligen görs ett årsbokslut.”

Även fullmäktigeledamoten Bengt-Göran Fransson (c) efterlyste en ordning att fullmäktige ska hållas underrättad om större avvikelser löpande under året.

Jag vill ha svar av Socialtutskottets ordförande Stefan Lundell:

1. Hur kommer det sig att fullmäktige inte har blivit informerade om avvikelserna?
2. Har ni börjat på en åtgärdsplan?
3. Vad beror avvikelserna på ?

samt

svar av kommunstyrelsens ordförande Arne Ottosson på frågan:

Vad avser kommunstyrelsens ordförande att vidta för åtgärder så att fullmäktige får den informationen framledes enligt vad fullmäktige beslutat?

För Socialdemokraterna i Gnosjö

____________________________

Markus Kauppinen

facebook Twitter Email