Interpellation angående bredbandsutbyggnaden i Gnosjö kommun.

Gnosjö kommun antog 2013 en bredbandsstrategi där målsättningen är att år 2020 ska 90% av kommunens invånare ha tillgång till bredband med en hastighet på minst 100mbit/s. Det är på sin plats att stämma av hur väl strategin stämmer idag och vilka åtgärder, handlingsplaner och resurser som fattas för att vi ska kunna uppnå den gemensamt fattade målsättningen.

Vi behöver även resonera kring hur vi löser de övriga 10% så att vi når en god täckning av bredband för alla i vår kommun.

Det är som vi ser det en nödvändighet inte bara sett ifrån perspektivet attraktivitet, tillväxtmöjligheter för näringslivet, trygghet för kommuninvånare utan givetvis även ur ett demokratiskt perspektiv.

Vi Socialdemokrater vill att alla ska vara en del av samhället och kunna ta del av den servicen som nu och i framtiden kommer att erbjudas på nätet.

Den gemensamt antagna strategin beskriver även under rubriken Ansvar och roller att:
”För att uppnå målsättningarna i den nationella bredbandsstrategin krävs en översyn av organisation och resurser avseende den fortsatta fiberutbyggnaden i kommunen.”

För att nå målet och förbi målet anser vi att kommunen måste ta sin del av ansvaret för att hålla ihop Gnosjö kommun även inom IT-området.

Kristdemokraterna skrev en motion 2015 om att tillsätta en bredbandssamordnare som då avslogs av en majoritet i kommunstyrelsen och fullmäktige. Vi Socialdemokrater är idag beredda att ompröva vårt tidigare ställningstagande.

Även tekniken har förfinats, idag pratar man om 1000mbit/s i bredbandssammanhang och vi vet att framtida tjänster kommer att kräva mer bandbredd.

Jag vill ha svar på följande frågor av kommunstyrelsens ordförande:

  1. Om inget förändras, kommer vi att nå målet enligt bredbandsstrategin?
  2. Vilka åtgärder, handlingsplaner och resurser fattas för att uppnå målet?
  3. När kommer översynen som är beskriven under rubriken Ansvar och roller ske?
  4. Är det inte dags att göra en översyn på hela dokumentet?

För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Markus Kauppinen

facebook Twitter Email