Inledningsanförande Allmänpolitisk debatt 2020-01-30

Ordförande, fullmäktigekamrater, åhörare och press.

Vi socialdemokrater menar att resan vi påbörjat för att få ordning och reda, i ekonomin och den politiska styrningen och ledningen måste fortsätta..

I enighet har vi startat förändringsarbetet vi från socialdemokraterna länge påpekat som nödvändigt.

För att skapa tillväxt i hela kommunen behöver vi se till att det finns byggklara tomter och industrimark i hela vår kommun, för det krävs att arbetet med detaljplaner intensifieras och att vi tar de besluten som krävs. Varken invånarna eller näringslivet kan vänta längre på att vi ska fatta beslut i dessa frågor.

Det gäller att gasa och bromsa samtidigt, för att frigöra resurser som gör det möjligt att göra satsningar måste vi förbättra ledningsstrukturer, effektivisera administrationen genom ökad digitalisering och optimering av administrativa processer och rutiner, helt enkelt att ständigt jobba med förbättringar. 

Vi Socialdemokrater kommer fortsatt att värna om en hög personaltäthet inom skolan och äldreomsorgen – de yrkeskategorier som är närmast eleverna och våra äldre. Våra elever och våra äldre ska känna trygghet – varje dag.

Det är många gamla sanningar som måste omprövas, det kommer kräva mod och att vi politiker orkar stå upp för besluten som måste fattas.

Vi har under de senaste åren ett flertal gånger från flera partier hyllat vårt samarbets- och samtalsklimat här i fullmäktige. Det ger förutsättningar för att tillsammans kraftsamla för den fortsatta förändrings och förbättringsresan.

Enligt oss Socialdemokrater är personalen vår viktigaste resurs, vi anser att delaktighet och möjlighet att påverka sitt arbete och arbetsmiljö är en självklarhet – man får inte alltid som man vill men man ska känna att man kan ha synpunkter, framföra dessa och bli hörd utan att bli påhoppad eller tillrättavisad av enskilda politiker…Det har ju hänt och jag hoppas verkligen att det inte händer igen!

Vi socialdemokrater anser att vi som arbetsgivare ska vara glada och tacksamma för att personalen vill jobba hos oss.

För att Gnosjö ska vara en attraktiv arbetsgivare, måste vi utveckla ledarskapet, medledarskapet och skapa en kultur av lyhördhet, där varje arbetstagare känner sig delaktig och hörd.

Genom att peka ut en tydlig riktning för ledarskapet, ett modernt ledarskap som genom lyhördhet, tillit och delaktighet kommer vi förbättra den fysiska och psykosociala arbetsmiljön och öka trivseln på arbetsplatserna.

Vi värdesätter vår personal, det är de som levererar välfärd till våra invånare – varje dag.

De tar hand om våra barn, undervisar våra elever, städar våra gator och sköter våra grönytor, ser till att det finns vatten i våra kranar och renar vattnet vi släpper ut från våra hem. De tar hand om våra sjuka och våra gamla.

Varje dag. Det sker mycket mer därute..  och allt detta är vi valda till att ta ansvar för och fatta beslut om.

Alla förtjänar att bli hörda, och deras synpunkter ska vara en del i våra beslutsunderlag.. Precis som barnens – inte bara för att barnkonventionen äntligen blivit till lag…utan för att ett modernt ledarskap är lyhört.

Vi har beslutat i full enighet ett mål som gäller personalen:

Kommunens organisation har en god arbetsmiljö där medarbetarnas kompetens och initiativ tas tillvara.

Därför måste vi jobba på flera nivåer, gemensamt. Med kompetensutveckling, satsningar på arbetsmiljö, stärka medledarskapet och våga testa nya arbetssätt. Tillsammans med personalen ”ute på golvet” kan vi skapa en mönsterarbetsplats, för att lyckas måste vi vara lyhörda till nya idéer och öppna för att lyssna in synpunkter och förslag.

Vi får absolut inte avfärda synpunkter som ”gnäll” eller komma med gliringar.

Kan vi vara överens om det?

Att styra och leda i minoritet kräver en extremt ödmjuk inställning, det kräver också att man har en enighet inom minoriteten.


Döm om min förvåning när jag läste protokollet från det extrainsatta kommunstyrelsesammanträdet i november att en moderat och en kristdemokrat yrkade på en skattesänkning med 10 öre…
Det står väl i något partiprogram, antar jag…
Men
Det är inte seriöst och det är ett extremt populistiskt utspel.
Bara dagarna innan hade kommunstyrelsens ordförande och undertecknad uttalat oss i lokalpressen och där var vi överens om att varken höja eller sänka skatten.

Nu slutade det väl, Socialdemokraten Tomas Johansson yrkade på att skattesatsen bibehålls enligt budgetberedningens förslag.

Ett av de viktigaste besluten som har direkt påverkan på budgeten; där valde kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att bifalla Socialdemokraternas förslag.

Vi socialdemokrater kan tänka oss att diskutera skattesatsen men då ska det ske seriöst i budgetberedningen.

Kan vi vara överens om det?


Kamrater, låt oss fortsätta i den goda anda som i stort genomsyrat samarbetet och samtalet partierna emellan – vi kommer och ska tycka olika men vi gör det med respekt för varandra.

Så:

Vi ska ha en god tillåtande arbetsmiljö där medarbetarnas kompetens och initiativ tas tillvara
Och
Så arbetar vi seriöst med ekonomin.
Kan vi vara överens om det?
Tack.

facebook Twitter Email