Inför garantibelopp för vård och omsorg av äldre & funktionshindrade.

Inför garantibelopp för vård och omsorg av äldre & funktionshindrade.

I socialtjänstlagen finns regelverk om hur avgifter inom vård och omsorg av våra äldre och funktionshindrade skall beräknas. Skyldigheten i lagstiftningen handlar om hur kommunen ska beräkna omsorgsavgiften det vill säga det som ska betalas för biståndsprövade insatser.

Dessutom finns lagstadgad maxtaxa som skydd mot höga avgifter inom omsorgen.

Det finns däremot inget nationellt regelverk som garanterar att omsorgstagare har en viss summa pengar kvar till personliga utgifter, garantibelopp, när kommunens avgifter är betalda. Det är upp till varje kommun att besluta om att införa ett garantibelopp.

Omsorgstagare som bor i vård- och omsorgsboende där hyresnivån överstiger regelverket för bostadstillägg till pensionärer eller funktionshindrade i hemmet med stora omsorgsbehov riskerar att inte ha tillräckliga medel för personliga utgifter kvar när hyra och mat är betald.

Garantibelopp som komplement till förbehållsbeloppet finns i Göteborg och Kalmar kommun, Kalmars uppskattade kostnad för att säkra levnadsnivån och livsglädjen för de med de lägsta inkomsterna beräknas till 164.000 kronor (Kalmar kommun är ca 65000 invånare).

Vi föreslår att garantibeloppet beräknas enligt maxtaxemodellen dvs 0,5392 gånger basbeloppet, så det automatiskt räknas upp.

Vi socialdemokrater anser att detta är rätt och riktigt ur ett mänskligt perspektiv samt en viktig fördelningspolitisk åtgärd.

Därför yrkar vi Socialdemokrater på att

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda konsekvenserna av och införa ett garantibelopp enlig beskriven modell i Gnosjö kommun.

För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen

 

Markus Kauppinen                                   Kari Parman

facebook Twitter Email