Framtidens skola – redan idag!

”Dagens grundskola har sina rötter i den tidsepok där industrialiseringen tog fart och jordbrukssamhället började fasas ut. Det synsättet fungerar inte längre nu när all kunskap finns på några knapptrycks avstånd. I dag behövs ett totalt nytt tänkande kring skolans uppgifter, organisation och arbetsformer.”

-Bert Stålhammar professor emeritus i pedagogik.

 

Vi inom framtidspartiet – Socialdemokraterna tänker framåt, vi vill satsa på och utveckla våra skolor. Det råder enighet i att skolan är viktig och det råder även enighet i att satsa på modern teknik, retoriskt vill säga.

Nu är det dags att gå från ord till handling, med dagens teknik är möjligheterna för framtidens skola redan här. Det handlar om hur vi nyttjar dessa resurser för eleverna och deras studiegång samtidigt som vi måste kunna behålla och rekrytera kompetent personal.

För Gnosjö kommun som har en ansträngd ekonomi gäller det att använda resurserna optimalt och strategiskt.

Vi föreslår att ytterskolorna prioriteras först gällande IT i skolan, detta för att höja kvalitén på undervisningen samt göra lärartjänsterna attraktivare och utvecklande.

Man bör även utreda om småskolorna skall betraktas som ”satelliter” till våra F-9 skolor och att klasstillhörighet och schemaläggning skall samordnas för att kunna bedriva undervisningen med hjälp av de investeringar som gjorts och kommer att göras i moderna IT-redskap.

För att komma i mål krävs det att man utreder organisationen och pedagogiken med målsättningen att höja utbildningskvalitén samtidigt som läraryrket stärks.

Med regeringens föreslagna satsning på 2,3 miljarder till skolan, är detta möjligt att finansiera, vi Socialdemokrater hoppas att viljan och modet finns även hos borgerligheten i Gnosjö.

Det är viktigt att skolan får långsiktiga spelregler som håller över tid.

Därför föreslår vi att kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp för att arbeta fram och redovisa förslag till verksamhetsförändringar i linje med denna motion.

För den Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen

 

Annie Fredriksen                                 Markus Kauppinen

facebook Twitter Email