Flyktingkostnader m.a.a. Fredrik Reinfeldts uttalanden

Frågor & svar om migrationspolitiken

 

Har vi råd att ta emot så många flyktingar?

 Ja, det går att hantera flyktingtoppar i statsbudgeten utan att det påverkar satsningar på välfärden. Migrationsverket förväntar sig att ytterligare 1,1 miljarder kronor krävs i år. Huvuddelen av detta finansieras idag via biståndsramen, vilket gör att dessa utgifter inte ställs mot kostnader t.ex. för välfärden.

 

Men Fredrik Reinfeldt och Migrationsverket varnar ju för betydligt högre kostnader – 48 miljarder – på fem år?

Det stämmer att det finns prognoser om ytterligare kostnadsökningar för åren framöver. Även här finansieras huvuddelen av detta via biståndsramen, vilket gör att utgifterna inte ställs mot andra kostnader, t.ex. välfärden.

 

Men det är märkligt att Fredrik Reinfeldt väljer att lyfta fram just de ökade kostnaderna på migrationsområdet. Statens budget förändras ständigt; på många områden. Ett exempel är att kostnaderna för sjukskrivningarna nu ökar kraftigt – med 10 miljarder per år – när högerregeringens experiment med utförsäkringar har misslyckats. Av någon anledning väljer statsministern att hålla tyst om detta.

 

Klarar vi att ta emot så många samtidigt?

 Sverige har tagit emot stora grupper flyktingar tidigare och det har fungerat bra. Under första delen av 1990-talet kom stora grupper från Balkan till Sverige. I gruppen som är 30 år i dag är runt 80 procent i sysselsättning. Bland de barn till Balkanflyktingar som fötts i Sverige finns inga märkbara skillnader alls.

 

Ska vi inte hjälpa dem på plats istället?

Självklart ska vi hjälpa människor på plats. Det gör vi redan idag. Här finns inga skillnader i svensk politik. Men vi har också ett ansvar att ta emot de som tvingas fly till oss och har flyktingskäl.

 

Ska Sverige ta emot fler flyktingar?

Sverige ska även fortsättningsvis leva upp till FNs flyktingkonvention och ge alla flyktingar rätt till en rättssäker och rättvis asylprövning.
Alla som söker asyl i Sverige och som bedöms ha rätt till asyl i enlighet med de internationella överenskommelser Sverige har förbundit sig till, ska beviljas uppehållstillstånd. Vissa år kan det bli fler, andra år färre flyktingar. Vi ser att det varierar över tid.

 

Ska det lagstiftas om att alla kommuner ska ta emot flyktingar?

Alla kommuner bör ta ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet och nyanlända asylsökande bör fördelas mer jämnt över landet. Vi ser helst att detta görs på frivillig väg genom överenskommelser. Men regeringen har gjort för litet för att åstadkomma ett jämnare mottagande över landet. Vi vill därför positiva till att det i lagen skrivs in att kommuner ska ha beredskap för att ta emot flyktingar. Ett sådan mjukare lagstiftning, som har föreslagits av regeringens flyktingsamordnare, skulle kunna vara ett sätt att få kommuner som idag tar emot få flyktingar att öka sitt mottagande.

 

Regeringen har inte gett kommunerna rimliga förutsättningar?

Regeringen har misslyckats med att ge kommunerna rimliga förutsättningar för att kunna planera och genomföra ett bra mottagande. En havererad bostadspolitik ger nu också tydliga effekter även på detta område. Utan nationell styrning och ansvar från regeringen växer nu marknaden med tillfälliga flyktingboenden vilket inte är hållbart eller ansvarsfullt. Flyktingmottagande är ett nationellt åtagande och ett nationellt ansvar. Regeringen har inte gjort tillräckligt för att hela landet ska bära ansvaret solidariskt. Just nu låter man allt bara ske utan någon som helst nationell styrning.

 

Vad kan EU göra för ett jämnare flyktingmottagande?

Det måste skapas fler säkra vägar in i EU för asylsökande. EU-länderna måste ta ett större solidariskt ansvar för flyktingmottagandet. Det bör främst kunna ske genom att EU-länderna ökar sina flyktingkvoter genom så kallade vidarebosättningsprogram. Den svenska regeringen måste driva detta hårdare inom EU.

 

Är det okej med avräkningar av biståndsanslaget?

Socialdemokraterna accepterar avräkningar enligt DAC:s regelverk. För att behålla förtroendet för hur dessa avräkningar görs är det dock viktigt att regeringen följer regelverket fullt ut. Så var inte fallet när regeringen lät biståndet bekosta svensk diplomatisk verksamhet ex ambassaden på Island. Dessutom avräknades ex löner för ministern. Vi har krävt att avräkningar ska redovisas så att de uppfyller biståndsmålen. Och att avräkningarna ska kvalitetssäkras. Regelverken måste följas noggrant.

facebook Twitter Email