Budgetramar 2016

Budget 2016
Gnosjö Framåt – Tillsammans

Vi socialdemokrater ser med oro på hur kommunens ekonomi sköts, borgerligheten har stora svårigheter med att politiskt styra och leda kommunen.

Socialdemokraterna är ett ansvarstagande parti, vi är även ett progressivt parti som har en ideologisk kompass. Vi förstår vikten av samarbete, men ett samarbete skall präglas av öppenhet och kompromissvilja, detta visar borgerligheten tyvärr inga tecken på.

Vi har idéer, är nyfikna och framtidsinriktade.

Vi vill härmed presentera vårt förslag till rambudget för 2016 samt förslag till förändringar för budgetprocessen.

16801800

 1. Max 99% av skatteintäkterna delas ut till verksamheterna.
  Detta är ett principbeslut som egentligen är en självklarhet, vi vill att fullmäktige fastställer denna principen, så vi slipper en underfinansierad budget (som 2014) eller för den delen ett underskott för året som resultatet blev av budget 2014.
 2. Finansiella målen skall uppnås 2018
  Det är viktigt att fullmäktige fattar ett strategiskt beslut om detta, det håller inte att justera årligen och skjuta detta på obestämd framtid.
 3. Äskningar skall ske till långsiktsplanen (KELP) ej till rambudgeten.
  Ytterligare en viktig princip som fullmäktige bör anta för att kommunen ska få långsiktighet och få bättre förutsättningar att planera verksamheten.
 1. Vi bör överväga att sätta ett tak för investeringar som gäller hela mandatperioder
  Nu hanterar kommunen detta år för år och för att lösa ett budgettekniskt problem skjuter man investeringar framför sig. Om kommunen inför ett investeringtak för hela mandatperioden kan man vissa år ligga över vad avskrivningar plus resultat tillåter, då är det behoven inte ekonomin som styr. Givetvis gör det att vi andra år måste ha en lägre investeringsbudget för att uppnå balansen för mandatperioden.
 2. Vi bör se över våra principer för avskrivningar, är de realistiska och ändamålsenliga?
 3. Inflationskompensationen delas ej fullt ut i rambudgeten
  För att effektivisera och få en eftertanke vid tjänste och varuinköp i tider där Sverige i stort har låg inflation kan  detta stärka kommunens ekonomi på kort och på lång sikt. Samtidigt som vi måste bli bättre på att handla upp varor och tjänster.
 4. Målstyrning, politisk ledning
  Den politiska styrningen och ledningen måste ta sitt ansvar att se till att målen uppnås. Vi vill bland annat införa ett mål där vikarietimmarna halveras genom att en vikariepool inrättas.
 5. Vårt beslutsfattande måste präglas av långsiktighet samtidigt som en flexibilitet måste finnas. Tydliga mätbara mål kopplade till visioner och översiktsplaner, budgeten måste harmonisera med andra fattade beslut samtidigt som vi måste följa samhällsutvecklingen och kunna möta skiftande behov. Vi måste våga tänka nytt och se möjligheter i varje utmaning.
 6. För investeringar under 3 miljoner utgår endast i undantagsfall kompensation i drifsramen.
  Ett sätt att styra investeringarna så att rätt investeringar görs i rätt tid, syftet med investeringar bör i första hand vara för att göra arbetet effektivare. Det gör att kostnaden för utfört arbete blir lägre. Det är ett led i arbetet med effektivisering.
 7. Profilering av småskolor
  Vi vill se att våra befintliga lokaler används på bästa sätt. Det finns skolenheter där det är väldigt trångt, samtidigt som det finns tomma lokaler och enheter med få elever. För att balansera detta föreslår vi att småskolorna profileras med inriktningar. Vi föreslår att en skola ska få en miljöprofil och en annan en IT-profil.
 8. Vi vill bryta loss elevdatorerna från resultatenheten och betrakta alla elevdatorer och läsplattor som läromedel i budget dessa skall ligga i investeringsbudgeten för skolan.
  Vidare föreslår vi följande upplägg för IT i skolan initialt:
  Åk 1-3 Läsplattor 1 på 2 elever
  Åk 4-6 Läsplattor 1 till 1 elev
  Åk 7-9 s k Chromebooks 1 till 1 elev
 9. Våra beslut måste tas så att största möjliga samordningsvinster uppnås.
  Exempelvis kollektivtrafiken, det kan vara så att viss verksamhet kan förläggas i kransorten för att utnyttja lokaler effektivare. Det gör att i sin tur ökar behovet av kollektivtrafik det i sig ger en levande kommun, för hela Gnosjö ska leva. Andra områden är exempelvis gymnasiesamverkan med grannkommunerna. Även övergripande strategiska kompetenser bör diskuteras att dessa kan rekryteras och verka över kommungränser.
 10. Vi bör ha sociala mål för våra verksamheter.
  Barnperspektivet ska vara med i beslutsfattandet. Vi vill ha en trygg kommun för alla.
 11. Öka den avgiftsfria tiden inom barnomsorgen
  Vi vill satsa på inflyttning, för att bli en barnvänlig kommun dit barnfamiljer vill flytta är barnomsorgsavgiften en del i arbetet med attraktiv kommun. Socialdemokraternas mål är avgiftsfri barnomsorg.
 12. 10356
  Skall uppgraderas från vision till mål. Vi vill att 10356 är antalet invånare 2025 – för att uppnå detta måste varje skattekrona användas effektivt och prioriteras så att målet uppnås. Översiktsplanen skall vara kopplad till 3 års-planen (Kelpen) och vara en naturlig del av arbetet med att ta fram 3-års planen.

Övergripande mål:

Gnosjö kommun ska vara en av landets attraktivaste kommuner att bo och verka i
(mätmetod inflyttning jämfört med föregående år)

Gnosjö kommuns verksamheter skall präglas av proffesionalism och effektivitet
(mätmetod handläggningstider )

Gnosjö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare – Vi ska ha en vilja att alltid bli bättre

Gnosjö kommun  ska uppfattas som tydlig, välkomnande och framtidsinriktad

Verksamhetsmål:

Gnosjö kommun ska vara en av landets 20 bästa skolkommuner 2018
2014=42 (Lärarförbundets ranking)

Gnosjö kommun ska vara en av landets
10 bästa näringslivskommuner 2018.
2014=27,  2013=12 ( Svenskt näringslivs ranking)

Vi bör överväga att revidera den politiska organisationen, områden som brister eller saknar tydlighet idag är personalfrågor, kulturfrågor, bostads- & lokalfrågan. Nybyggnation av olika boendeformer är en om inte den mest betydelsefulla nyckeln för tillväxt.

I delegationsordningen är det kommunstyrelsen som har ansvaret men beredning av dessa viktiga frågor hamnar i den nuvarande organisationen i skymundan. Hur ger vi dessa frågor ökat utrymme i den politiska organisationen? Det är av yttersta vikt att dessa 3 områden får ett lyft om vi ska ha möjlighet att uppnå våra mål.

 

10356 – 2025

facebook Twitter Email