Angående revisionsgranskning över kommunens årsredovisning för 2014.

Med anledning av att kommunstyrelsens ordförandes yttrande är skrivet på ett sådant sätt att det är alliansens svar,  samt att yttrandet innehåller rena felaktigheter deltog Socialdemokraterna inte på kommunstyrelsens sammanträde 2015-08-11 punkt 28 i kommunstyrelsens beslut att ställa sig bakom alliansens yttrande.

Kommentarer till Alliansens yttrande:

Det som vi anser är direkt felaktigt är att kommunstyrelsens ordförande framhåller i sitt yttrande att det oklara parlamentariska läget gjort att det inte funnits någon majoritet i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för att få igenom sin politik.

Vill påpeka att 2014 var det borgerligt majoritetsstyre i kommunfullmäktige fram till oktober och hela året i kommunstyrelsen. Alliansen som tagit på sig ansvaret att leda kommunen politiskt har haft alla förutsättningar att för 2014 få igenom sin politik.

Socialdemokraterna avger härmed sitt yttrande om revisionsrapporten över kommunens årsredovisning för 2014:

Vi delar revisionens kritik i stort och anser att den övergripande bristen är förmågan till politisk styrning och ledning.

Revisionen påpekar i inledningen av 3:e punkten (Granskningsresultat) att årsredovisningen inte lämnats till fullmäktige i tid och anser att åtgärder måste vidtas som säkerställer detta i framtiden.

Detta anser vi är en engångsföreteelse som bland annat har sin förklaring med att vi haft ekonomichefstjänsten vakant, kommunstyrelsen har även kommunicerat detta med revisionen.

Här vill vi ”försvara” alliansens agerande, vi förstår även att revisionen är tvungen att påpeka detta men vi anser inte att fler åtgärder än att tillsätta ekonomichefstjänsten behövs.  Årsredovisningen skall vara framme enligt kommunallagen senast 15:e april det är lag och lagen skall följas.

Gällande ekonomisk styrning har Socialdemokraterna haft förslag på förändringar i budgetprocess och även budgetprinciper. Tidigare har dessa förslag blivit nedröstade av alliansen. Dessa förändringar kommer vi fortsatt att driva för att få ordning och reda samt en bättre politisk styrning och ledning. Vi anser likt alliansen att målen behöver ses över, därför har vi föreslagit att 3-års planen ska få större utrymme i budgetprocessen så at vi får igång de övergripande strategiska diskussionerna.

Vi anser att det inte funnits någon vilja att förhandla ifrån alliansen. Kontakterna med alliansen och även inom alliansen har inte präglats öppenhet och förhandlingsvilja utan snarare – ”så här har vi bestämt” antingen är man med eller inte.

Därför är det glädjande att läsa i alliansens yttrande som i delar är ödmjuk inför rådande situation om samarbete.

Vi Socialdemokrater välkomnar detta, om man med samarbete från alliansen menar att man är beredd på att prestigelöst förhandla och kompromissa.

För den Socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen i Gnosjö

Markus Kauppinen

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

facebook Twitter Email