Vårbudgeten 2017

Samhällsbygget – för trygghet och en hållbar framtid

De offentliga finanserna visar nu överskott varje år denna mandatperiod. Sveriges ekonomi går starkt, sysselsättningen är rekordhög och arbetslösheten sjunker.

– Genom att föra en ansvarsfull finanspolitik sedan vi tillträdde har vi lyckats vända det stora underskott vi ärvde till att nu kunna visa överskott i de offentliga finanserna varje år under den här mandatperioden. Det har placerat oss i ett helt nytt läge och ger oss nya förutsättningar att möta samhällsutmaningarna. Den svenska modellen kan fortsätta leverera, säger finansminister Magdalena Andersson.

Svensk ekonomi fortsätter att utvecklas starkt

Svensk tillväxt förväntas bli hög även 2017 med en prognos på 2,9 procent. Det är en högre tillväxt än prognosen för jämförbara länder i Europa. Högre än vad som förväntas i Finland, Danmark och Norge. Tillväxten är bred och drivs av en ökad export, ökade privata investeringar – främst i bostadsbyggande – och ökad konsumtion, både privat och offentlig.

Sedan 2014 har arbetslösheten minskat tydligt och den bedöms minska ytterligare under de kommande åren. Sysselsättningsgraden i åldern 20-64 år är nu den högsta som någonsin uppmätts i EU. Ungdomsarbetslösheten är den lägsta på tretton år, samtidigt som långtidsarbetslösheten har minskat och är, tillsammans med Danmark, lägst i EU.

En ansvarsfull finanspolitik och en god tillväxt i sysselsättningen har lett till överskott i de offentliga finanserna under både 2015 och 2016 och en minskad statsskuld. Från ett underskott på över 60 miljarder år 2014 har det finansiella sparandet förbättrats med 100 miljarder till 2016 och överskottet hamnade på 40 miljarder.

Trygghet och säkerhet 

Sverige ska vara ett tryggt land. Samhället måste därför stå upp mot brottsligheten genom brottsbekämpning, brottsförebyggande arbete och att lagföra de individer som begår brott. Straffen har skärpts för de grova brotten och polisen har fått mer resurser. Vi ska både vara hårda mot brotten och mot brottens orsaker.

Sedan budgetpropositionen för 2017 lämnades till riksdagen har händelser inträffat både i Sverige och i omvärlden som ställer krav på flera åtgärder redan i år. Polismyndigheten behöver utifrån de stora utmaningar som myndigheten står inför ett tillskott av medel redan innevarande år. Det föreslagna tillskottet på 700 miljoner kronor möjliggör bland annat för myndigheten att ytterligare öka antalet anställda.

Regeringen ser tillsammans med de andra partierna i försvarsuppgörelsen ett behov av att stärka totalförsvaret redan i år, mot bakgrund av det försämrade säkerhetsläget. Totalförsvaret tillförs ytterligare 500 miljoner kronor.

Högre kvalitet i skolan och välfärden

I vårändringsbudgeten avsätts 500 miljoner kronor i år till grundskolor med allra störst behov. Gymnasieskolans introduktionsprogram tillförs 150 miljoner kronor. Regeringens mål är en jämlik kunskapsskola för alla. Välfärdsmiljarderna stödjer kommunerna, men det gör också regeringens satsningar på bland annat mindre barngrupper, läsa-skriva-räkna-garanti och högre lärarlöner. Inklusive vårändringsbudgeten uppgår regeringens totala riktade satsningar på skolan till 11 miljarder kronor bara i år.

Behoven inom psykiatrisk vård och socialt stöd för barn och unga har visat sig större än tidigare bedömningar och totalt ytterligare 250 miljoner kronor tillförs därför detta område i år.

Situationen inom förlossningsvården är mycket ansträngd. Därför utökas den tidigare satsningen med 500 miljoner kronor i år.

Sverige ska ha en ledande roll i klimatomställningen

Det klimatpolitiska ramverket ska vägleda denna och framtida regeringars klimatarbete. Skattesystemets miljöstyrande effekt ska öka och styra mot mer klimatsmarta transporter och energislag. Sverige ska utvecklas till ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Den omställningen leder också till fler jobb, när investeringar görs i järnväg och tåg och när Sveriges export av miljöteknik ökar.

Den ekonomiska vårpropositionen och förslagen i vårändringsbudgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Läs mer på regeringen.se 

Vårbudgeten på fem minuter. 

facebook Twitter Email