Vad sa folk på Mingeldagen?

Den 24 april 2010 ställde vi frågor till allmänheten på Mingeldagen kring vad de själva upplevde som styrkor och svagheter i de ansvarsområden som Gnosjö Kommun har. Dessa frågor presenterades i form av enkät, och nu har vi sammanställt dessa svar. Svarsalternativen graderas efter följande modell; mycket dåligt, dåligt, ganska dåligt, granska bra, bra och mycket bra. Totalt sett fick vi in 92 enkätsvar.

I överlag tyckte folket att barnomsorgen, grundskolan, gymnasiet och komvux/högskolan på hemmaplan sköttes på ett acceptabelt sätt där majoriteten av svarsalternativen rört sig på ”ganska bra” och ”bra”. Bara ett fåtal (genomgående under 10 %) hade däremot satt ”mycket bra” på dessa områden.

Värre var det med hur kommunen i dagsläget ansvarar för kultur. Över 30 % tyckte att kommunen gör ett dåligt arbete på detta område. Bara 8 % tyckte att kommunen gör ett mycket bra arbete med kulturen i inom Gnosjö Kommun. Denna fråga engagerade 97 % av alla som svarade på enkäten.

Andra områden som folk tyckte att kommunen kunde bli bättre på var äldreomsorgen, integreringen av nya kommuninvånare samt näringslivs och landsbygdsutvecklingen. Äldreomsorgen engagerade 94 % av enkätsvararna där merparten av svaren bara hamnade på ”ganska bra”. Näringslivspolitiken fick knappt godkänt då kring 43% bara tyckte att kommunen gör ett ”ganska bra” arbete, och över 28% tycker att kommunen gör ett direkt dåligt arbete på denna front.

Till enkäten fick vi in flera frisvarsalternativ som vi tittat extra noga på. Några av dessa svar som berörde ting som kommunen gör bra nämnde att:

”Lekparken var bra, när den kom, men Lions ligger väl bakom det tror jag? Tycket det är väldigt bra kvalitet, på dagis och fritids, maten är bra trots ringa pengar per portion. Förskola och dagispersonal gör ett kanonjobb, trots det höga antalet barn. Politikerna borde synas mer i verksamheterna. Ge er ut från kommunhuset och kolla av läget!”

”Gnosjö med dess teaterverksamhet är toppen”

”Försöker att växa även att vi är en liten kommun”

Sammanlagt fick vi in 23 frisvar som berörde vad som är bra i Gnosjö kommun. Gällande vad som fungerar dåligt fick vi in 39 svar. Bland dessa svarade en del att:

”Följer upp sina beslut de tar t.ex. höjning av barnomsorgstaxa, vad har det åstadkommit. Nu i tajt budget varför satsa på mässor i Holland, spara pengar hemma istället. Satsa mer på ungdomar och affärsverksamhet. Så slipper åka till grannkommuner. Sport o barnkläder, expert försvann. Kommunen måste stötta sådan verksamhet. Satsa mer på att minska klyftan mellan fattiga o rika. Den växer snabbt i denna kommun.”

”En grej är att butikerna i antal minskar vilket i sig är dåliga signaler. Kanske går att göra mer som genererar i mkt.”

”Svårt för äldre att få igenom sina önskningar. Styrs av tjänstemän. Vill inte ha ett tjänstemannavälde. ’Viktigt’ stäng inte Hammargården.”

”Behöver göra lite mer för nyinflyttade. Svårt för icke fd. Gnosjöbo att komma in i samhället.”

Sammanfattningsvis fick vi en väldigt bra beskrivning av nuläget kring vad kommuninvånarna tycker kring Gnosjö kommuns ansvarsområden. Vi kommer att följa upp denna enkät med fördjupningsfrågor vid tillfälle – vi ser nu att kommuninvånarna i Gnosjö gärna berättar hur de upplever kommunen – och att vi som fritidspolitiker ska bli bättre på att lyssna in de verkliga behoven i samhället.

facebook Twitter Email