Skriftlig reservation till kommunfullmäktiges beslut 2013-02-28, Ärende nr 3, Utredning trygghetsboende

Vi i den socialdemokratiska fullmäktigegruppen reserverar oss skriftligen mot de att-satser som muntligen presenterades under fullmäktigemötet och som den borgerliga majoriteten via omröstning beslutade om.

Ärendet som fanns upptaget på föredragningslistan var utredning om trygghetsboende, denna utredning fick kommunfullmäktige aldrig presenterad och fick heller inte ta del av denna innan nya att-satser klubbades.

De beslutssatser som fanns med på föredragningslistan och som kommunstyrelsen berett handlade om inköp av fastighet för trygghetsboende, under sammanträdet ändrades dessa till att bli ett beslut som handlade om ett köp av fastighet, utan någon som helst koppling till den saknade utredningen eller ärendet.

Enligt kommunallagen 1991:900 kap 5 §40 – Ordföranden skall se till att bara sådana ärenden avgörs som har kungjorts enligt föreskrifterna i §8-§11.

Det är bortom all tvivel att ärendet kungjorts som Utredning trygghetsboende och att majoritetens förslag till trygghetsboende var att förlägga densamma i Betania-fastigheten.

Enligt kommentarer till ovanstående paragraf i kommunallagen kan man läsa följande: ”Under överläggning bör ordföranden skilja mellan ledamöternas yrkanden och förslag. Ett yrkande rör sig i princip inom det ärende som är föremål för fullmäktiges behandling, medan ett förslag går därutöver. Ett framlagt förslag kan därför  normalt inte avgöras omedelbart, dvs avslås eller bifallas, utan kräver oftast en beredning.” Ett rent inköpsärende som det nu blev skulle då givetvis ha beretts utifrån det nya förslaget.

Ärendet som skulle avgjorts, trygghetsboende är obesvarad. Det var det lysta ärendet trygghetsboende vi Socialdemokrater ville diskutera och lösa utifrån utredningen som fullmäktige ej fick ta del av. Majoriteten har återigen frångått de demokratiska spelreglerna och vi anser att ärendehanteringen är ett direkt brott mot kommunallagen.

Våra kommuninvånare förväntar sig att politikerna som företräder dem har ordning och reda inte bara i ekonomin utan även i beslutsfattandet.

Att driva en kommun anser vi socialdemokrater måste ske öppet och med beslutsunderlag framtagna på ett korrekt sätt.

För den socialdemokratiska fullmäktige gruppen

Markus Kauppinen

facebook Twitter Email