Reservation hemsjukvårdsavgift

Skriftlig reservation till kommunfullmäktiges beslut 2014-04-24, Ärende med diarienummer 2013-00436, beslut om taxor för socialutskottets verksamhetsområde.

Vi i den socialdemokratiska fullmäktigegruppen reserverar oss härmed skriftligen mot beslutet att som det står i handlingarna ”fastställa avgiften för kommunal hemsjukvård till 300 kronor/månad i Gnosjö kommun.”

Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-29 dnr 2012-00293 följande ”att ingen avgift tas ut för registrerad i hemsjukvården.”

När kommunerna tog över ansvaret för hemsjukvården gjordes det en skatteväxling, landstinget sänkte skatten och kommunen höjde med motsvarande. Det gav Gnosjö kommun en ökad skatteintäkt för 2013 på ca 7,1 miljoner kronor, vi fick kostnader med oss på ca 6,3 miljoner kronor, med andra ord kommunen tjänade 800 tkr på övertagandet. Vi har inte fått svar på kostnaderna som ökat och ej heller en trovärdig kalkyl på hur mycket avgiften skulle generera. Tid har funnits att svara på frågorna och för att ta fram ett bra beslutsunderlag, majoriteten har använt tiden till att övertyga oliktänkande i den borgerliga gruppen. Det tog tydligen all kraft för i fullmäktige orkade man inte ens svara på de frågor som ställdes.

Vi socialdemokrater är emot avgiften av princip, vi har skatteväxlat och fått täckning för den verksamheten. Det är inte värdigt att skinna våra svårast sjuka på en avgift de redan betalt via skatten. Det är dubbelbeskattning. Vi anser att vi solidariskt ska ta hand om varandra till skillnad från borgerligheten som tror att bara man blir fattig blir man frisk…

Dessutom kommer avgiften att leda till ökade kostnader i administration, det måste bli en betydande ökning då vi inte fått svar på hur många det skulle drabba fullt ut med motiveringen ”..bör vi ha tillgång till betalningförmågan hos de 160 personer som idag är inskrivna i hemsjukvården.” (citat tjänsteskrivelse Socialchef)

Att majoriteten inte kan formulera beslut är annan fråga som kommer bli föremål för prövning.

Att driva en kommun anser vi socialdemokrater måste ske öppet och med beslutsunderlag framtagna på ett korrekt sätt.

För den socialdemokratiska fullmäktige gruppen

Markus Kauppinen, Markku Kauppinen, Eva Åström, Bengt-Göran Johansson, Marita Axelsson, Tomas Johansson, Annie Fredriksen, Stig Axelsson, Kennet Josefsson, Yvonne Koppelo & Sulo Koppelo.

facebook Twitter Email