Reservation Betania

Undertecknade reserverar sig mot beslutet att köpa in fastigheten med följande motivering:

För det första var ärendet uppsatt på kallelsen och dagordningen som en diskussionspunkt från början, helt plötsligt ett par dagar före sammanträdet utan politisk beredning uppgraderas ärendet till beslutsförslag, rimligen borde ärendet ha beretts av ett utskott i detta fallet allmänna utskottet.

Dessutom anser vi att förslaget strider mot av kommunfullmäktige antaget finansiellt mål att samtliga investeringar skall ske med egna medel. Nybyggnation undantaget.

Av utredningen framgår att det finns 3 alternativ, av dessa alternativ kvalificerar sig endast fastighetsbolagets alternativ samt Mape-alternativet till att uppfylla kommunfullmäktiges finansiella mål. Förutom det så är Betania förslaget ur driftssynpunkt betydligt dyrare vilket gör att en redan ansträngd förvaltning får det ännu tuffare, djupt oansvarigt och kan inte betraktas som god ekonomisk hushållning.

Som läget är nu måste samtliga investeringar som inte finns i budgeten lånefinasieras och risken överhängande att vår totala låneskuld vid utgången av 2013 kommer att vara upp till 50% högre än vid utgången av 2012, det rimmar illa med det det femte finansiella målet kommunfullmäktige antagit att vi ska ha en låneskuld på 40 miljoner kronor år 2020.

Det var bara ett par veckor sedan 3-års planen med bl a finansiella målen och 2013 års investeringsbudget fastställdes av kommunfullmäktige, den klubbades utan avsättning till detta köpet. Det är skrämmande att så många KS-ledamöter som dessutom är fullmäktigeledamöter inte följer sina egna beslut.

 

Undertecknade förutsätter att fullmäktigeledamöterna röstar emot köpet alternativt återremitterar ärendet för korrekt beredning.

 

 

Markus Kauppinen (S), Bengt-Göran Johansson (S), Annie Fredriksen (S), Jessica Källberg (S), Stig Axelsson (S) samt Lizbeth Johansson (C)

 

facebook Twitter Email