Kongressombudsval

Inför kongressombudsvalet kan ni läsa om kandidaterna på följande länk:
http://www.socialdemokraternajonkopingslan.se/wp-content/uploads/2018/10/Partikongress-2019-kandidater-GGVV.pdf

Inom kort kommer valsedel med mera att dimpa ner i er brevlåda.
Observera att Gnosjö arbetarekommuns beslutade röstningstid är till och med 13/12-2018, senast då ska svarskuverten finnas i partilokalen på Regeringsgatan 5.

/Styrelsen

Nedan information från distriktsombudsmannen angående ombudsvalet:

Information inför kongressombudsvalet

Här kommer lite förtydligande information inför valet av kongressombud. Jönköpings läns partidistrikt har 13 ombud till partikongressen i Örebro den 22-24 mars 2019. Distriktsstyrelsen har beslutat att dela in distriktet i tre valkretsar.

Valkrets 1 Vätterbygd

Valkrets 2 Höglandet

Valkrets 3 GGVV

Totalt kandiderar 38 partimedlemmar till att bli ombud på partikongressen.

Valkrets 1 har 19 kandidater till 5 platser,

Valkrets 2 har 12 kandidater till 4 platser,

Valkrets 3 har 7 kandidater till 4 platser.

Kandidaterna redovisas i presentationen ”Kandidater till partikongress den 22-24 mars 2019” som mailas ut till alla medlemmar. En presentation finns för varje valkrets. Materialet finns även att tillgå på https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1gD7mW-00090t-62&i=57e1b682&c=kuBtz9t2IN6czAERA9nGiK0mRZudBoHvzH20XYg-rLVl620Wia7_pOJd32PqagiMV010XqyVL33yfi-nl0DXsotvbG5805BWt_B8xC4e19GMKF041T5qtH0fGsFSeOGyFAoB6kmNFFbV3RjT7p9qE8wPE8pJlza7ja0NLRJIrOevCpJRLcqc6oNKWBmKIu7jodTWL4VurexnuUhLAvLD4fP93AQLapgmb65aK59BrGgoffp8AIJj4CCvEn_m-Au7 från den 19 oktober.

Nedan beskrivs hur valen av kongressombud skall genomföras.

Val av ombud

Val av ombud till partikongressen sker med brevröstning. Ombudsvalet får pågå mellan

19 oktober och 21 december 2018.

Arbetarekommunen ska senast åtta dagar (29 december) efter valförrättningens slut till

distriktsstyrelsen sända in avgivna valsedlar och protokoll över valet i förseglat

kuvert, märkt ”Valsedlar”. Varje partimedlem får endast rösta en gång.

Sammanräkning av valet

Kuverten ska brytas sammanräkningsdagen. Sammanräkningen av avgivna röster

ska verkställas av distriktsstyrelsen utsedda rösträknare senast den 13 januari 2019

Tid och plats för sammanräkningen ska i förväg meddelas arbetarekommunerna samt

de socialdemokratiska föreningarna och klubbarna.

Godkänd valsedel är den av partidistriktet upprättade valsedeln och skall uppta det antal ombud som ska väljas. Valsedel som upptar fler eller färre namn är ogiltig.

Valda ombud är den eller de som i varje valkrets erhållit högsta röstetal. Suppleanter

är de som kommit de valda närmast i röstetal. Suppleanter kallas i den ordning de

erhållit röster. Vid lika röstetal avgör lotten.

Distriktsstyrelsen ska omedelbart efter sammanräkningen meddela valresultatet

genom cirkulär till arbetarekommunerna samt de socialdemokratiska föreningarna

och klubbarna. Resultatet kommer även publiceras på hemsidan.

Anser er medlem att ombudsvalet stått i strid med partistadgarna och vill överklaga

valet, ska detta ske hos distriktsstyrelsen senast fem dagar efter att valresultatet

meddelats.

Distriktsstyrelsen ska sända sådant klagomål, jämte sitt yttrande, till partistyrelsen.

Om partistyrelsen finner att valet förrättats i strid med stadgarna, och att detta

kunnat inverka på valets utgång, ska den påbjuda nytt val inom berörd valkrets eller

arbetarekommun.

Regler för brevröstning, berör valkrets 1,2 och 3.

Ur stadgarna 2015, 5 § mom 4:

”Arbetarekommunens styrelse kan besluta att ombudsvalet ska ske genom brevröstning eller genom elektronisk röstning. Om fler än en arbetarekommun ingår i en valkrets ska sådant beslut fattas av distriktsstyrelsen. Regler för brevröstning och elektronisk röstning fastställs av distriktsstyrelsen.”

Kandidatpresentation finns digitalt på webben och mailas ut till alla medlemmar

Här följer rekommendation för brevröstning vid val av kongressombud.

1. Arbetarekommunen utser minst två personer som ansvariga för valet

(valförrättare).

2. Samtliga medlemmar får sig tillsänt/tilldelat från arbetarekommunen.

– Valsedel – Innerkuvert – Ytterkuvert med medlemmens namn och adress på baksidan (kuvertet fungerar därmed också som röstkort) – Beskrivning av hur brevröstningen går till och

Kandidatpresentation (finns digitalt på webben ) https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1gD7mW-00090t-62&i=57e1b682&c=kuBtz9t2IN6czAERA9nGiK0mRZudBoHvzH20XYg-rLVl620Wia7_pOJd32PqagiMV010XqyVL33yfi-nl0DXsotvbG5805BWt_B8xC4e19GMKF041T5qtH0fGsFSeOGyFAoB6kmNFFbV3RjT7p9qE8wPE8pJlza7ja0NLRJIrOevCpJRLcqc6oNKWBmKIu7jodTWL4VurexnuUhLAvLD4fP93AQLapgmb65aK59BrGgoffp8AIJj4CCvEn_m-Au7

3. Medlemmen kryssar för på valsedeln det antal ombud som ska väljas.

Lägger valsedeln i innerkuvertet.

Lägger innerkuvertet i ytterkuvertet.

Skickar ytterkuvertet till arbetarekommunen.


4. Arbetarekommunens valförrättare

– Prickar av i röstlängden (medlemsregistret).

– Öppnar ytterkuvertet.

– Tar ut innerkuvertet och stoppar detta i förseglat kuvert eller valurna.

– Sparar ytterkuvertet.

5. Senast åtta dagar efter valförrättningen avslutats överlämnar

arbetarekommunen till partidistriktet, dvs senast den 29 december, tidigare om ni har bestämt ett tidigare slutdatum för er valförrättning.

– Det förseglade kuvertet/valurnan.

– Protokoll i vilket antalet avgivna röster framgår.

Ytterkuverten samt röstlängden sparas av arbetarekommunen.

6. På sammanräkningsdagen bryts förseglingen av valurnorna, kuverten öppnas och sammanräkningen av avgivna röster verkställs av distriktsstyrelsen utsedda rösträknare.

Tid och plats för sammanräkningen ska i förväg meddelats arbetarekommunerna och

de socialdemokratiska föreningarna och klubbarna.

7. Distriktsstyrelsen ska omedelbart efter sammanräkningen meddela valresultatet genom cirkulär till arbetarekommunerna och de socialdemokratiska föreningarna och klubbarna.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar

Socialdemokraterna i Jönköpings län

Thomas Gustavsson

Ombudsman

 

 

facebook Twitter Email