Interpellation angående Hamngårdens HVB-Hem

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Arne Ottosson (M)
– angående Hamngårdens HVB-hem

För snart ett år sedan (2015-12-17) tog denna fullmäktigeförsamling följande beslut:

”Kommunfullmäktige beslutar att
konstatera att Järnbäraren har planer på byggnation av nya bostäder i kommunen under 2016 – 2017 och i något av dessa planerade bostäder skall inrymmas ett nytt HVB-hem som ersätter Hamngårdens HVB.”

Det har sedan dess hänt en hel del, det är glädjande att bostadsbyggnationen äntligen har kommit igång även i vår kommun – vi Socialdemokrater har efterfrågat verkstad på detta område länge.

Kommunfullmäktige har dessutom äntligen även antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen – inte en dag för sent.

Det är glädjande att ni lyssnar på våra förslag och till slut även genomför dessa.

I de senaste kontakterna med det kommunala fastighetsbolaget har byggnation i Hillerstorp diskuterats.

Allmänheten i stort och framförallt boende i Hillerstorp är nyfikna på vad som händer och hur planerna ser ut.

Frågorna vi vill ha svar på är:

  1. Kommer fullmäktiges beslut att infrias under 2017 ?
  2. Hur många platser kommer det nya HVB-hemmet att ha ?
  3. På vilken ort kommer det nya HVB-hemmet att byggas ?
  4. Var anser kommunstyrelsens ordförande att ansvaret ligger för att verkställa fullmäktiges beslut?

 

För den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen
Markus Kauppinen

facebook Twitter Email