Vårt förslag till ändringsbudget 2022

#Gnosjö kan bättre!
Det senaste årets goda resultat och positiva prognoser för skatteintäkterna 2022 gör att vi kan stärka välfärden och fortsätta bygga en tryggare och starkare kommun.

Vi socialdemokrater vill härmed presentera vårt förslag till prioriteringar.

Resultatmålet höjs från 1,72% till 1,85% av skatteintäkterna (=11 757 379 kr)

Justeringar enligt nedan uppställning (Gulmarkerat är nya satsningar)

 Belopp i tkrSkillnad (M/KD/C)
Socialförvaltningen totalt2406+451
    Stärkt ledarskap596-298
    Stärkt bemanning boendestöd1300+650
    Tvätteriverksamhet210-201
   Förstärkning fältverksamheten300+300
   
Kultur och utbildningsförvaltningen totalt2600+780
   Utökning tjänst familjecentral3000
   Svenska som andra språk utökning1850+300
   Avgiftsfri månad inom barnomsorgen450+450
    
Kommunledningsförvaltningen samt HR totalt585-15
   Samhällsutvecklare400-200
   Kompensation förändrat arbetstidsmått nattpersonal185+185
   
Teknik och fritidsförvaltningen totalt300-255
   Utökning av tjänst – handläggare300-255
   
Kommunstyrelsens oförutsedda950+100
Totalt justeringar+6841+1061*
(*om man summerar borgerliga gruppens förslag enligt deras dokument är totalen 5725 tkr på totala justeringar och skillnaden mellan förslagen blir då 1116 tkr)

Vi ställer oss bakom budgetberedningens förslag till justeringar i investeringsbudgeten.

Yrkanden (förslag till beslut):
att resultatmålet fastställs till 1,85%  (=11 757 379 kr)
att anta Socialdemokraternas förslag till ändringsbudget

facebook Twitter Email