Reservation fullmäktige 2013-12-19

Skriftlig reservation till kommunfullmäktiges beslut 2013-12-19, ärende med diarienummer 2013-00558 beslut om Treårsplan 2014-2016.

 Vi reserverar oss härmed till förmån för våra egna yrkanden.

 Socialdemokraterna har tidigare presenterat ett förslag till rambudget som är i balans och följer de av fullmäktige beslutade riktlinjer, vårt budgetförslag innehåller heller inget förslag till nyupplåning på 10 miljoner kronor.

 Majoriteten föreslår nu en beredskap för att låna till drift eftersom de inte lyckats få en budget i balans, detta anser vi inte är förenligt med god ekonomisk hushållning. Det är anmärkningsvärt att den borgerliga majoriteten gång efter annan fattar motstridiga beslut.

 På fullmäktigesammanträdet 2013-12-19 vägrade dessutom kommunfullmäktigesordförande att ställa proposition på vårt yrkande gällande 2014, detta anser vi är odemokratiskt och överskridande av ordförandens befogenheter. Enligt kommunallagen 5.e kapitlet 45:e paragrafen är det fullmäktige som skall avgöra om proposition skall ställas eller ej.

 Att driva en kommun anser vi skall ske öppet och demokratiskt, en kommun är inte ett privat företag, det är våra kommuninvånares skattepengar och dessa medel ska hanteras med respekt. Det enda vi begär är att det ska vara ordning och reda i såväl ekonomin som i beslutsfattandet.

 För den socialdemokratiska fullmäktige gruppen        

 Markus Kauppinen, Inga-Lill Andersson-Hjelm,Eva Åström, Bengt-Göran Johansson, Ulf Brandin,Annie Fredriksen, Tomas Johansson, Stig Axelsson, Kennet Josefsson, Doris Lindbäck och Sulo Koppelo.

facebook Twitter Email