Motion:Lokal och regional handlingsplan mot våldsbejakande extremism

I dagspressen kan vi läsa om många tragiska händelser i vår omvärld. Ungdomar som radikaliseras och söker sig till grupper som ägnar sig åt politisk eller religiös extremism. Många unga människor från Sverige har under de senaste åren valt att åka till länder i Mellanöstern för att sluta sig till militanta organisationer som bedriver ett krig mot vårt västerländska samhälle. Andra ägnar sig åt samhällsomstörtande verksamhet genom sitt engagemang i extrema politiska grupperingar här i Sverige. Globaliseringen ställer höga krav och det är viktigt att kommunerna i samarbete med Region Jönköpings län har en god beredskap nu när terrordåd såsom de i Köpenhamn, Paris, London och Oslo har ökat i antal och risken att även vårt land kommer att drabbas blivit uppenbar.

Alla människor ska kunna känna sig trygga i vardagen och slippa känna rädsla för att utsättas för brott. Det öppna samhället bygger på demokratiska värderingar om lika människovärde och ömsesidig respekt. Vår vision om att alla människor ska kunna leva i frihet, rättvisa och jämlikhet kränks och utmanas dagligen av de våldsbejakande politiska och eller religiösa våldet.

Därför tycker vi Socialdemokrater att det är viktigt att kommunerna i samarbete med Region Jönköpings län erbjuder sina invånare en möjlighet att kunna vända sig till en initierad person med sina funderingar och farhågor när man misstänker att någon närstående har radikaliserats eller engagerat sig i extrema rörelser.

Vi Socialdemokrater tycker också att eventuella hemvändare från oroshärdar och avhoppade extremister måste ha någonstans att vända sig till i hemkommunens eller till en av Region Jönköpings län i samarbete med kommunerna inrättad kontaktperson för att kunna återanpassas till ett normalt liv. Kommunerna i samarbete med Region Jönköpings län måste kunna erbjuda hjälp för att underlätta avhopp för personer som anslutit sig till sådana grupper. Vi tror också att det är viktigt för kommunerna liksom Region Jönköpings län att ha kontroll över eventuella hemvändare och avhoppare så att risken för våld och övergrepp minimeras i vår region.

Med hänvisning till ovanstående hemställer vi att Gnosjö kommunfullmäktige beslutar:

  • att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med grannkommunerna och Region Jönköpings län, med utgångspunkt i den nationella handlingsplanen för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Skr.2011/12:44), utarbeta en regional beredskapsplan för kommunerna och regionen för förebyggande radikalisering och våldsbejakande extrema politiska och religiösa yttringar.
  • att ge kommunstyrelsen i uppdrag att gemensamt med grannkommunerna och Region Jönköpings län arbeta för att utse lämpligt antal personer som har till uppgift att bemöta eventuella behov som kan uppkomma i kommunerna i Region Jönköpings län.
  • att ge kommunstyrelsen i uppdrag att gemensamt med grannkommunerna och Region Jönköpings län verka för att inrätta en jourtelefon till vilken orolig allmänhet eller oroliga föräldrar och anhöriga kan ringa vid behov för att delge sina farhågor och diskutera med en initierad kontaktperson.

För Socialdemokraterna i Gnosjö

Kari Parman                                                             Markus Kauppinen

 

Not: Skr 2011/12:44 kan läsas i sin helhet på http://www.regeringen.se/content/1/c6/18/23/56/34d8d6c5.pdf

facebook Twitter Email