Motion om idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Gnosjö kommun bör ta initiativ för att ingå överenskommelser (IOP) med civilsamhället:

Vi Socialdemokrater i Gnosjö anser att samhället är större än marknaden och staten.
Så har det alltid varit och så kommer det alltid att vara.

Vi lyfte frågan om demokrati och möjligheter till inflytande senast i den allmänpolitiska debatten i oktober, i stort sett var alla partier eniga att mer behöver göras.

Lagen om offentlig upphandling, LOU, får ofta utstå kritik för att vara byråkratisk, ineffektiv och krånglig. Kritiken är tyvärr inte obefogad. Det säger sig självt att den praktiska tillämpningen av lagen blir trubbig när samma regelverk ska gälla både vid köp av vårdtjänster till våra gamla, som till köp av asfalt till ett vägbygge. När en offentlig instans och en idéburen organisation ingår ett Idéburet offentligt partnerskap, IOP, definierar de tillsammans en samhällsutmaning. På så sätt ökar möjligheten att förstå ett samhällsproblem och vad det är som behövs för att det ska lösas.

Med de befintliga och tillkommande föreningarna i Gnosjö kommun kan vi tillsammans åstadkomma mer. Vi kan dessutom öka inflytandet för fler att vara med och påverka och delta i utvecklingen av vår kommun.

Sveriges kommuner och landsting har sedan begreppet ”överenskommelsen” myntades ställt sig positiva och flera kommuner i Sverige har tecknat överenskommelser med de idéburna verksamheterna. Det finns ett antal goda exempel att titta närmare på (www.overenskommelsen.se).

Idag finns det en handfull föreningar i vår kommun som har en etablerad kontakt med kommunen, vi Socialdemokrater anser att alla föreningar skall ha den möjligheten – det ska inte vara beroende på vilken förening eller vilken personlig koppling som kan finnas utan vi ska ha en gemensam plattform och spelregler som gäller för alla föreningar.

Därför yrkar vi Socialdemokrater på
att kommunen bjuder in alla föreningar i kommunen och tar fram en lokal överenskommelse för att se vilka förutsättningar det finns för att identifiera och ingå Idéburet offentligt partnerskap inom de områden där vi tillsammans kan lyfta vår kommun.

För Socialdemokraterna i Gnosjö

 

Markus Kauppinen & Camilla Karlsson

facebook Twitter Email