Innovationssatsning för stärkt konkurrenskraft

Budget 2014:

Stefan Löfven presenterade idag ett förslag på omfattande investeringar i innovationssatsning för stärkt konkurrenskraft på 4 miljarder kronor i den kommande budgetmotionen.

Socialdemokraterna har satt upp mål att Sverige ska nå EU:s lägsta arbetslöshet senast 2020. Då måste många fler jobb skapas. För det finns inga genvägar. Endast genom stärkt konkurrenskraft och genom att ta ökade andelar av världsmarknaden kan näringslivet upprätthålla och öka sin efterfrågan på arbetskraft. Därför ska Sverige vara världsledande på att ta fram nya produkter, tjänster och affärsidéer.

Den borgerliga regeringen har misskött näringspolitiken och samverkan med näringsliv och akademi. Sverige faller nu kraftigt i World Economic Forums rankning för konkurrenskraft.

Innovationssatsningen innebär:

  • Sammanlagt 2 miljarder kronor avsätts för strategiska samverkansprogram tillsammans med näringslivet under 2014 till 2018. För 2014 budgeteras 500 miljoner kronor för uppstart av ett samverkansprogram för klimatinnovation och ett samverkansprogram för Life Science.
  • 2 miljarder kronor avsätts till en fond för finansiering i tidiga skeden. Fokus ska ligga på att genom samverkan få till flexibla och fungerande lösningar för finansiering i tidiga skeden. Den nya fonden kapitaliseras genom att outnyttjade resurser hos Fouriertransform förs till den nya fonden.

 

Ett nationellt innovationsråd

Socialdemokraterna vill inrätta ett nationellt innovationsråd direkt underställt statsministern. I rådet samlas representanter från näringsliv, akademi och arbetsmarknadens parter. Ett tidigt uppdrag för det nationella innovationsrådet blir att identifiera ett antal övergripande områden där det behövs samverkansprogram. Ett annat uppdrag för det nationella innovationsrådet blir att lägga fast de strategiska utgångspunkterna för den nya fonden för finansiering i tidiga skeden.

Strategiska samverkansprogram 

För ett litet exportberoende land som Sverige är det nödvändigt att det finns ett fungerande och väl utvecklat samarbete mellan politik, näringsliv och akademi. Ansatsen i samverkansprogrammen bygger på övertygelsen att framtidens samhälleliga möjligheter och utmaningar, rätt hanterade, innebär betydande möjligheter att stärka svensk konkurrenskraft och därmed skapa nya arbetstillfällen.

Identifieringen av vilka områden som borde bli föremål för strategisk samverkan kommer att diskuteras inom ramen för innovationsrådet. Vi kan dock redan nu adressera två viktiga utmaningar som kommer att mötas med samverkansprogram.

  • Klimatutmaningen. Världens länder måste samla sig för att möta klimatutmaningen och de snabbt stigande råvarupriserna. Svenska företag ska både vara ledande när det gäller att utveckla och använda resurssnål teknik.
  • Life Science. Sverige har tappat både forskning och industriell kapacitet inom Life Science under en följd av år. Därför behövs en tydlig strategi som identifierar våra styrkeområden, stärker den medicinska forskningen och kan sätta in insatser för att stärkas och utveckla det svenska Life Science-klustret.


Innovationsfond för tidiga skeden

Ett innovativt tillväxtföretag går normalt igenom en fas där behovet av kapital är så stort att privata investerare har svårt att fylla det. Studier har visat att Sverige i jämförelse med flera andra jämförbara länder har sämre tillgång till kapital till de allra tidigaste faserna där behovet av finansieringsstöd är som störst. Därför vill Socialdemokraterna avsätta 2 miljarder kronor i en ny fond för investeringar i tidiga skeden.

Ladda ner en presentation av förslaget här (PDF)

Läs hela förslaget om investeringar i innovation för konkurrenskräft här (PDF)

facebook Twitter Email