Gnosjö kommun behöver av en strategisk lokalförsörjningsplan

Den senare tidens turbulens kring lokalfrågor har tydliggjort nödvändigheten av att upprätta en strategisk lokalförsörjningsplan för Gnosjö kommun.
Syftet med planen skall vara att, både på kort och lång sikt, ge förutsättningar för att med god framförhållning kunna planera och strukturera kommunens behov av verksamhetslokaler.

Lokalförsörjningsplanen ska ge förutsättningar för samsyn i inom planeringsområdet lokalförsörjning, utgöra ett planeringsunderlag i mål- och budgetarbetet liksom i arbetet med den kommunala ekonomiska långtidsplanen (KELP) .

Utifrån befolkningsprognosen, strategiska mål, riktlinjer och planer som grund, kompletterat med faktauppgifter och nödvändiga antaganden skall lokalförsörjningsplanen bidra till att skapa förutsättningar för ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler i vår kommun.

Kommunstyrelsen och samtliga nämnder och förvaltningar måste ofrånkomligen använda planen och ta hänsyn till dess inriktning i samband med det årliga budgetarbetet.

Kommunstyrelsens allmänna utskott skall ansvara för det översiktliga lokalförsörjningsarbetet i nära samarbete med representanter från kommunens samtliga förvaltningar samt ansvara för att lokalförsörjningsplanen årligen revideras.

Med anledning av ovanstående yrkar vi Socialdemokrater i Gnosjö kommun:

– att kommunstyrelsen skyndsamt upprättar en strategisk lokalförsörjningsplan.

För den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Kari Parman                        Tomas Johansson                Markus Kauppinen

facebook Twitter Email