Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Kristine Hästmark (M) angående kommunens ekonomi.

Vi Socialdemokrater tillsammans med miljöpartiet presenterade förra året en alternativ rambudget för 2018 med satsningar på välfärden. Den var i bjärt kontrast till högerns första  ”inte en krona till…”budget som ni förståndigt nog också förkastade och vi kunde under hösten gemensamt anta 2018 års ramar med ramökningar till både skolan och omsorgen.

Under 2017 antogs av fullmäktige ett antal besparingsåtgärder för att få som det hette en budget i balans, en del åtgärder var vi överens om andra inte. Åtgärderna var frammejslade ur en dyster framtidsbild som högern försökt måla upp en längre tid, att det saknas resurser…

När vi nu summerar 2017 har vi nåtts av signalerna att förra årets resultat kommer bli bättre än budgeterat, det kan tyckas att det ska man väl vara glad för. Vi anser att det är ett misslyckande och att de besparingar som inte togs i enighet var direkt felaktiga och tagna på fel grunder. Det innebär att vi har haft för lite verksamhet och/eller för liten bemanning i våra verksamheter. Vi har även sett konsekvenser av detta med personal som sagt upp sig på grund av för hög arbetsbelastning, det är en ren konsekvens av högerpartiernas förda politik.

Vi vill ha svar av kommunstyrelsens ordförande  på följande:

Hur mycket bättre än budget blir resultatet för 2017?

Anser ni högerpartier att behoven inom välfärden har ökat eller minskat?

Kommer ni tillskjuta mer resurser till välfärden för 2018 samt 2019 eller kommer ni föreslå ytterligare besparingar?

 

För den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen

 

Markus Kauppinen

facebook Twitter Email