Analys och kommentarer till borgerlighetens förslag till budgetramar 2019-2021

Kommunfullmäktigesammanträdet på torsdag 28/6-18 ska besluta om budgetramarna  för 2019 och om planen för 2020 till 2021.

Nedan ser ni borgerlighetens ”satsningar” ur deras förslag till Kommunplan, dokumentet innehåller mycket text men vi fokuserar analysen och kommentarerna på de faktiska siffrorna. (Socialdemokraterna kommer att lägga ett motförslag som kommer att presenteras i morgon onsdag 27/6)

————————————————————————————————————————

Borgerlighetens förslag till Driftsbudget 2019-2021, tkr
(sidan 31 i kommunplan 2019-2021)
Bokslut Reviderad Förslag Förslag Förslag
Budget Budget Plan Plan
2017 2018 2019 2020 2021
Kommunledningsförvaltningen 48563 63729 77733 89733 101733
Socialförvaltningen 185718 184189 184078 184078 184078
Kultur- & Utbildningsförvaltningen 263619 270467 270467 270467 270467
Teknik-& Fritidsförvaltningen 36511 37778 37400 37400 37400
Samhällsbyggnadsnämnden 4800 6026 5966 5966 5966
Nämndernas/enheternas nettokostnad 539211 562189 575644 587644 599644

Alla förvaltningar åläggs en effektivisering på 1 % på basbudget, vilket ger 5 356 tkr som har använts till att tillgodose nya behov.

————————————————————————————————————————

Som ni ser föreslår borgerligheten utifrån årets budget endast höjning av kommunledningsförvaltningens ram, övriga förvaltningar får spara inom befintlig ram till ”satsningarna”. Kristdemokraterna har ånyo inte lyckats få igenom ökade resurser till socialförvaltningen utan har ställt sig bakom ännu ett budgetförslag i ”inte en krona till”-anda, ej heller kultur och utbildningsutskottet får ökade resurser trots ökade behov inom hela förvaltningen. Samtidigt som central förvaltning enligt borgerligheten skall få höjd ram med 14 miljoner för 2019 jämfört med 2018 för att till slut 2021 ha ökad ram med 38 miljoner!!! jämfört med reviderad budget för 2018 – märk väl att socialförvaltningen dessutom får sänkt ram med 111 tusen kronor för 2019.

Gnosjö befinner sig i en expansiv fas, det byggs bostäder, företag expanderar och människor flyttar till vår kommun – borgerlighetens förslag till budgetramar speglar inte samhällsutvecklingen eller adresserar de utmaningar kommunen står inför. Det är beklagligt och mycket uppseendeväckande – att Gnosjöalliansens sista rambudgetförslag andas så lite framtidstro.

Vi socialdemokrater har en helt annan uppfattning och syn på Gnosjö kommun, vårt motförslag kommer att ha satsningar på välfärden – framförallt äldreomsorgen och skolan, vi kommer att föreslå ett antal förändringar som går i takt med samhällets utveckling och där vi tillsammans gör Gnosjö kommun bättre – för alla!

facebook Twitter Email